http://gbpkochanowice.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider_gora.1gk-is-106.jpglink
http://gbpkochanowice.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider_gora.gbpkochanowicegk-is-106.jpglink
http://gbpkochanowice.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider_gora.gbpkochcicegk-is-106.jpglink
http://gbpkochanowice.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider_gora.gbplubeckogk-is-106.jpglink
http://gbpkochanowice.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider_gora.ksiazka1gk-is-106.jpglink
http://gbpkochanowice.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider_gora.ksiazki2gk-is-106.jpglink
«
»

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GMINY KOCHANOWICE

 

 

 

STATUT
Stowarzyszenia Miłośników Gminy Kochanowice


Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Miłośników Gminy Kochanowice - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla rozwoju i promocji gminy Kochanowice. Siedzibą stowarzyszenia jest Kochanowice. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


Rozdział II
Cele i środki działania

7. Celem Stowarzyszenia jest rozwój społeczno-kulturalny i gospodarczy gminy Kochanowice ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych.
8. Cele szczegółowe:
a. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
b. działalność charytatywna;
c. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
d. działalność na rzecz mniejszości narodowych;
e. ochrona i promocja zdrowia;
f. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
g. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
h. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
i. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
j. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
k. działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
l. działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
m. promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji;
n. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
o. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
p. ratownictwo i ochrona ludności;
q. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
r. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
s. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
t. ratownictwo i ochrona ludności;
u. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
v. promocja i organizacja wolontariatu,
w. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23.
9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, zajęć pozalekcyjnych,
b. udzielanie doradztwa osobom indywidualnym i grupom,
c. organizację wizyt studyjnych,
d. organizację i finansowanie wycieczek oraz różnych form wypoczynku,
e. organizowanie konkursów i wystaw,
f. wydawanie publikacji, wydawnictw promocyjnych,
g. organizowanie imprez kulturalnych oraz innych wydarzeń artystycznych,
h. remonty i doposażenie obiektów użyteczności społecznej,
i. inne działania, przyczyniające się do realizacji celów stowarzyszenia.


Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
11. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
12. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
13. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie,obok osoby prawnej może zostać pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
15. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
17. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
18. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.
20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
22. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
23. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
24. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

25. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
26. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
27. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
28. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
29. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
30. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
31. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
32. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
33. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie pozostałych władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
35. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
37. Do kompetencji Zarządu należą:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h. przyjmowanie i skreślanie członków.
38. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków stowarzyszenia w tym prezes lub wiceprezes.
39. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
40. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
42. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


Rozdział V
Majątek i fundusze

43. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji i ofiarności publicznej,
d. odpłatnej działalności pożytku publicznego.
44. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
45. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
46. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
47. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

48. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
49. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
50. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

         W KOCHANOWICACH

 

ul. Lubliniecka 5
42-713 Kochanowice
woj. śląskie
tel. (34) 353 31 35